’Återställ ordningen i skolan med fokus på kärnämnen’

’Återställ ordningen i skolan med fokus på kärnämnen’

Richard Jomshof är partisekreterare för Sverigedemokraterna och ledamot av riksdagens utbildningsutskott. Han skriver i en debattartikel om den vänsterliberala skolans misslyckande och om hur problemen eskalerar bl a till följd av migrationen. Artikeln presenterad i sammandrag efter original i SvD.

Annons

’Den svenska skolan beskrivs allt oftare som en verksamhet i kris. Elever har länge kastats mellan olika läroplaner, modeller, betygsystem och normkritisk pedagogik i vad som närmast kan beskrivas som ett psykologiskt och pedagogiskt massexperiment.

Samtidigt har allvarliga ordningsproblem eskalerat och överskuggat förutsättningarna att i många fall alls kunna bedriva kunskapsfokuserad verksamhet.

Krav på lärarkåren att vända den negativa kunskapsutvecklingen har blivit allt fler. Men lärare och rektorer har i den moderna skolan i praktiken fråntagits reella möjligheter att styra verksamheten.

Förra året anmäldes 870 händelser om hot och våld i skolan till Arbetsmiljöverket, vilket är en ökning med 13 procent från 2017. När skolorna snart stänger för i år finns ingenting som tyder på att utvecklingen vänt.

Skolan behöver få ett tydligare fokus på kunskap, yrkesförberedande lärande och fostran för att på lång sikt kunna mildra följderna av Sveriges kris när det gäller samhällssplittring, segregation och bidragsberoende. Då måste ordningen först och främst återupprättas i skolan. Sverigedemokraterna föreslår:

Inför statliga internat för särskilt problematiska elever. Staten ska ta över ansvaret för särskilt problematiska elever, som utgör en allvarlig risk för övriga elever och lärare eller dömts för brott. De statliga jourskolorna ska präglas av disciplinär pedagogik, tydliga regler och värdefostrande verksamhet.

Separera nyanlända från ordinarie skola. Nyanlända ska placeras i särskilda förberedande klasser eller skolor fram till dess att de tillgodogjort sig det svenska språket och kan delta i ordinarie undervisning utan att innebära en störningsfaktor för andra elever

Annons

Återetablera kunskapsfokus i skolan. Skolan ska i högre grad än i dag präglas av klassisk pedagogik och fokusera på att ge eleverna kunskaper i kärnämnena.

Stärk lärares och rektorers befogenheter i klassrummet. Regelverket ska förtydligas och gälla lika för alla Sveriges skolor, oavsett skolform. I regelverket ska det framgå vilka befogenheter skolans ledare har att skapa, och med disciplinära åtgärder efterhålla ordningsregler i skolmiljön.

Reformera lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska reformeras för att ge nyexaminerade lärare större trygghet i ledarskap och klassisk pedagogik. Högre antagningskrav ska bana vägen för en starkare lärarkår.

Inför möjligheten att gå om klasser. Elever som inte når målen eller missköter sin skolgång bör tvingas gå om klasser i den mån detta är nödvändigt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig läsårets kunskapsmål.

Låt skolor införa skoluniform. En möjlighet att införa obligatorisk skoluniform ska införas. Det bör särskilt användas i skolor som har problem med elever som bär klädsel och attribut som anspelar på en kriminell livsstil eller manifesterar våldskapital, eller där kläder som statussymbol bidrar till en social splittring.

Inför den normskapande skolan. Skolan ska få ett tydligare normskapande uppdrag, innebärande att man i högre grad ska upprätta regler, rutiner och projekt som syftar till att skapa gemensamma goda normer.

Skolan är helt avgörande för morgondagens samhälle och det är dags att inse att det vänsterliberala skolexperimentet misslyckats.

Richard Jomshof ’

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!