Saudisponsrad skola i Akalla får fortsätta trots kritik

Saudisponsrad skola i Akalla får fortsätta trots kritik

Könssegregerade bönestunder och lärare som talar nedsättande om icke-troende. En annan manlig lärare rycker i dörren när flickor går på toaletten. Moderbolaget bakom skolan har ålagts att betala tillbaka delar av anslagen som finansierar driften visar Nyhetsbyråns granskning av International Cordoba School i Akalla.

Annons

Den konfessionella friskolan International Cordoba School belägen i ett industriområde Akalla utanför Stockholm är en muslimsk religiös grundskola som bedriver utbildning från förskoleklass till och med årskurs nio. Namnet Cordoba kan härledas bakåt genom historien till det spansk/islamiska kalifatet som styrde det muslimskt kontrollerade Spanien och delar av Nordafrika under medeltiden. En tidigare granskning som Nyhetsbyrån låtit göra visar att skolan sponsras av Saudiska Kungahuset via en stiftelse.

Skolan granskades i höstas av Skolinspektionens utsända inspektörer efter orosanmälningar av både föräldrar, elever och tidigare personal på skolan till den statliga inspektionsmyndigheten. Trots allvarliga oegentligheter som framgår av anmälningarna visar vår granskning av grundskolan Cordoba School att Skolinspektionen inte valt att vidta några åtgärder gentemot skolan. (Se sammanställning i faktarutan nedan om kritik som inkommit till Skolinspektionen.)

Alm Education AB är moderbolaget i en utbildningskoncern som omfattar sammanlagt fyra olika aktiebolag. Ett av dessa bedriver skolverksamheten Cordoba skolan, ett annat driver en förskola, Mångården, som också den är belägen i Akalla, och så finns det ett tredje bolag som är en kombinerad skolmåltids- och cateringfirma, Saffaa´s. Det sistnämnda bolaget har som nisch att enbart servera halalmat på sina festmenyer.

Skolan finansieras via den kommunala skolpengen samt statliga statsbidrag för en likvärdig skola. Men skolan har ålagts att betala tillbaka delar av det statliga specialdestinerade anslaget i och med en granskning av ekonomin som Skolverket genomförde våren 2019. Där framkom det att Alm Education som är skolans huvudman skulle återbetala drygt 170 000 kronor, efter att skolan dragit ner på sina egna kostnader för skolundervisningen och därmed inte längre uppfyllt kraven för att bli tilldelade statsbidraget för likvärdig skola, som ska gå till att skapa mer likvärdiga skolor på olika platser i landet.

Statsbidraget för likvärdig skola infördes av den rödgröna regeringen 2018. Regeringen har sedan dess avsatt medel att skjuta till landets kommuner och privata skolhuvudmän, pengar som ska gå till att ”minska klyftor” och ”öka likvärdigheten” i den svenska skolan. Skolan får använda pengarna hur de vill, men motprestationen är att skolan inte får skära ned på kostnader som rör undervisning i förskoleklass och grundskolan. Något Cordobaskolan trots förbudet mot detta enligt reglerna som omgärdar statsbidraget alltså ändå gjort.

Anmälda oegentligheter till Skolinspektionen

De anmälningar som kommit in Skolinspektionen under hösten 2019, och som Nyhetsbyrån tagit del av, visar bland annat att lärare på skolan fysiskt tar tag i barnen och skakar om dem, samt kallar dem ”dumma i huvudet”. Lärare ska även ha kallat icke-troende på skolan, för ”kuffar”, vilket är en i sammanhanget nedsättande benämning på icke-muslimer. Vidare ska lärare även ha förmedlat religiösa och konfessionella inslag i utbildningen under skoltid, vilket strider både mot skollagen och elevernas rätt till religionsfrihet. Fredagsbön förekommer på skolan, under vilken flickorna och pojkarna delas upp i två olika delar.

Annons

Välkänd personal

På skolan arbetar bland andra Rashid Musa som anställd. Han är tidigare ordförande och högprofilerad talesman för organisationen Sveriges unga muslimer, SUM. Enligt Skolverket har Musa ingen lärarlegitimation och är därmed inte en behörig lärare.

SUM fick tidigare sina statsbidrag som utbetalas av MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, indragna och har dessutom efter en dom i Kammarrätten i Stockholm hösten 2019 blivit ålagda att återbetala 1,4 miljoner i tidigare utbetalade statsbidrag. Detta efter att domen slagit fast att föreningen inte har respekterat grundläggande demokratikrav. Av domen framgår att SUM har bjudit in hatpredikanter och att åtgärder som skulle vidtagits efter detta missgrepp inte varit tillräckliga. SUM har varit en av de plattformar som fungerat som bas för den politisk-muslimska radikaliserade organiseringen i Sverige. Musa har lämnat ordförandeskapet i SUM, och Nyhetsbyråns granskning visar att organisationen inte lyckats utse en ny ordförande efter att Musa hoppade av från posten.

Skolans VD Ulla Parkkinnen har som en del av sitt vd-jobb för utbildningskoncernen tryckt på i media för en utökad etablering av religiösa friskolor i Sverige på muslimsk grund.

Hon är också politisk aktiv och delar bland annat det nystartade islamistiska partiet Nyans material på sin privata facebook-sida. Grundare av och partiledare för Nyans är den tidigare uteslutna centerpartisten Mikael Yüksel vars kopplingar till den turkiska organisationen Grå vargarna avslöjats av skribenten och debattören Kurdo Baksi. Avslöjandet skedde under inledningen till valrörelsen 2018 och resulterade i att Yüksel omgående uteslöts från Centern och petades från topplaceringen på partiets riksdaglista i Göteborg i sista stund före valet.

Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn av skolan i oktober i fjol, efter de uppgifter som kommit till dem under augusti månad. Intervjuer har gjorts med lärare och elever samt ledningen och föräldrar. I beslutet från Skolinspektionen står det att ”det inte framkommit annat än att Alm Education AB uppfyller författningarnas krav när det gäller skolans värdegrundsarbete, skolans arbete med att motverka kränkande behandling och frivillighet gällande konfessionella inslag.”

Skolinspektionen har valt att inte vidta några åtgärder eller utfärda något föreläggande gällande skolan, och därmed har ärendet lagts ned. Föreläggande kan utfärdas av Skolinspektionen om de anser att det finns brister på en skola som måste åtgärdas, samt att myndigheten kan kräva att skolan åtgärdar eventuella brister. Av ett förläggande ska det framgå vad skolan ska göra, och när åtgärderna ska ha vidtagits. Skolverket har i detta fall valt att inte vidta några som helst åtgärder, trots alla anmälningar om oegentligheter som kommit till Skolinspektionen avseende skolan.

Isabelle Eriksson
[email protected]

2020-02-04

FAKTA: Innehållet i anmälningar till Skolinspektionen

 • Barn skakas om och kallas dumma i huvudet
 • Lärare talar dålig svenska
 • Lärare ska ha kallat icke-troende för det nedsättande ordet ”kuffar” (icke-troende)
 • En salafist som sprider en extrem tolkning av islam sägs arbeta på skolan
 • Elever har varit självmordsbenägna
 • Könssegregerade bönestunder
 • Stök och bråk har förstört studieron
 • En lärare ska ha blivit polisanmäld för att fysiskt ha skadat ett barn
 • Små flickor bär slöja
 • Lärare ska ha knackat på toalettdörr då kvinnliga elever suttit på toaletten
 • Mobbning och mordhot har förekommit
 • Uttalat religiösa inslag i utbildningen

FAKTA: Konfessionella skolor

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). Motivet till att skolorna får ha denna inriktning kan härledas från Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det anges att staten ska ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse” (Artikel 2 i tilläggsprotokollet från 1952).[3] Samtidigt som skolorna får finnas enligt skollagen, måste de samtidigt uppfylla den värdegrund som gäller för utbildningen inom det offentliga skolväsendet och i likhet med andra friskolor följa samma läroplan som de kommunala skolorna.

FAKTA: Skolinspektionen

–   Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skolor. Målet är att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö.

–   Om Skolinspektionen konstaterar att det finns brister som måste åtgärdas på på en enskild skola kan myndigheten kräva att skolan åtgärdar bristerna. Detta sker i form av ett så kallat föreläggande.

– Ytterst sällan stängs skolor ned i Sverige, men nyligen stängdes Vetenskapsskolan (Safirskolan) i Göteborg ned efter att stiftelsen Doku tillsammans med Expressen avslöjat att personal på skolan var IS-återvändare, och att delar av den skattefinansierade skolpengen till skolan försvunnit till bankkonton i Saudiarabien. Det fick en enig kommunstyrelse i Göteborg att i sin tur fatta ett unikt beslut om att be Skolinspektionen återkalla tillståndet för friskolan Vetenskapsskolan i Kortedala – nuvarande Safirskolan. Skolans före detta VD och ägare är en av de sex extremister som Säpo grep i våras för att de sägs utgöra en risk för landets säkerhet, och som sedermera utvisats efter beslut av regeringen, men där utvisningen av domstol konstaterats ha verkställighetshinder och därför inte kunnat genomföras, varvid de sex männen försatts på fri fot.

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!