Saudisponsrad skola i Akalla får fortsätta trots kritik

Saudisponsrad skola i Akalla får fortsätta trots kritik

Könssegregerade bönestunder och lärare som talar nedsättande om icke-troende.
En annan manlig l
ärare rycker i dörren när flickor går på toaletten. Moderbolaget bakom skolan har ålagts att betala tillbaka delar av
anslagen som finansierar driften visar Nyhetsbyr
åns granskning av International
Cordoba School i Akalla.

Annons

Den
konfessionella friskolan International Cordoba School belägen
i ett industriområde Akalla utanför Stockholm är en muslimsk religiös
grundskola som bedriver utbildning från förskoleklass
till och med årskurs nio. Namnet Cordoba kan härledas
bakåt
genom historien till det spansk/islamiska
kalifatet som styrde det muslimskt
kontrollerade Spanien och delar av Nordafrika
under medeltiden. En tidigare granskning som Nyhetsbyrån
låtit göra visar att skolan
sponsras av Saudiska Kungahuset via en stiftelse.

Skolan granskades i höstas av
Skolinspektionens utsända
inspektörer efter orosanmälningar av både
föräldrar, elever och
tidigare personal på skolan till den
statliga inspektionsmyndigheten. Trots
allvarliga oegentligheter som framgår av anmälningarna visar vår
granskning av grundskolan Cordoba School att Skolinspektionen inte valt att vidta några
åtgärder gentemot
skolan. (Se sammanställning i faktarutan nedan om kritik som inkommit till
Skolinspektionen.)

Alm Education AB är
moderbolaget i en utbildningskoncern som omfattar sammanlagt fyra olika
aktiebolag. Ett av dessa bedriver skolverksamheten Cordoba skolan, ett annat
driver en förskola, Mångården, som också den är belägen i Akalla, och så finns det ett tredje bolag som är en kombinerad skolmåltids- och cateringfirma, Saffaa´s. Det sistnämnda bolaget har som nisch att enbart
servera halalmat på sina
festmenyer.

Skolan finansieras via den kommunala skolpengen samt statliga
statsbidrag för en likvärdig skola. Men skolan har ålagts att betala tillbaka delar av det statliga
specialdestinerade anslaget i och med en
granskning av ekonomin som Skolverket genomförde våren
2019. Där
framkom det att Alm Education som är
skolans huvudman skulle återbetala drygt 170 000 kronor, efter att skolan dragit ner på sina egna kostnader
för skolundervisningen och därmed
inte längre uppfyllt kraven för
att bli tilldelade statsbidraget för likvärdig
skola, som ska gå
till att skapa mer likvärdiga skolor på
olika platser i landet.

Statsbidraget för
likvärdig skola infördes
av den rödgröna regeringen 2018. Regeringen
har sedan dess avsatt medel att skjuta till landets kommuner och privata
skolhuvudmän, pengar som ska gå till att ”minska klyftor”
och ”öka likvärdigheten”
i den svenska skolan. Skolan får använda pengarna hur de
vill, men motprestationen är att skolan inte får
skära ned på kostnader som rör undervisning i förskoleklass och grundskolan. Något
Cordobaskolan trots förbudet mot detta enligt reglerna som omgärdar statsbidraget alltså ändå gjort.

Anmälda oegentligheter till Skolinspektionen

De anmälningar som kommit
in Skolinspektionen under hösten
2019, och som Nyhetsbyrån
tagit del av, visar bland annat att lärare på skolan
fysiskt tar tag i barnen och skakar om dem, samt
kallar dem ”dumma i huvudet”.
Lärare ska även ha kallat
icke-troende på skolan, för ”kuffar”, vilket är
en i sammanhanget nedsättande benämning på icke-muslimer.
Vidare ska lärare även ha förmedlat religiösa
och konfessionella inslag i utbildningen under skoltid, vilket strider både mot skollagen och
elevernas rätt till religionsfrihet. Fredagsbön
förekommer på skolan, under vilken flickorna och pojkarna delas upp i två
olika delar.

Annons

Välkänd
personal

På skolan arbetar bland andra Rashid Musa som anställd. Han är tidigare ordförande
och högprofilerad talesman för organisationen Sveriges unga muslimer,
SUM. Enligt
Skolverket har Musa ingen lärarlegitimation och är
därmed inte
en behörig lärare.

SUM fick tidigare sina statsbidrag som utbetalas av MUCF:
Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, indragna
och har dessutom efter en dom i Kammarrätten i Stockholm hösten 2019 blivit ålagda
att återbetala 1,4 miljoner i tidigare utbetalade statsbidrag. Detta efter att domen
slagit fast att föreningen inte
har respekterat grundläggande demokratikrav. Av domen framgår att
SUM har bjudit in hatpredikanter och att åtgärder
som skulle vidtagits efter detta missgrepp inte varit tillräckliga.
SUM har varit en av de plattformar som fungerat som bas för
den politisk-muslimska radikaliserade organiseringen i Sverige. Musa har lämnat
ordförandeskapet i SUM, och Nyhetsbyråns granskning visar att organisationen inte lyckats utse en
ny ordförande
efter att Musa hoppade av från posten.

Skolans VD Ulla Parkkinnen har som en del av sitt
vd-jobb för utbildningskoncernen tryckt på i media för en utökad etablering av religiösa
friskolor i Sverige på muslimsk grund.

Hon är också
politisk aktiv och
delar bland annat det nystartade islamistiska partiet Nyans material på sin privata facebook-sida. Grundare av och partiledare för Nyans är
den tidigare uteslutna centerpartisten Mikael Yüksel vars kopplingar till den
turkiska organisationen Grå vargarna avslöjats
av skribenten och debattören Kurdo
Baksi. Avslöjandet
skedde under inledningen till valrörelsen 2018 och resulterade i att Yüksel omgående uteslöts från Centern och petades från topplaceringen på partiets riksdaglista i Göteborg i sista stund före valet.

Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn av skolan i oktober i fjol, efter de uppgifter som kommit till dem under augusti månad. Intervjuer har gjorts med lärare och elever samt ledningen och föräldrar. I beslutet från Skolinspektionen står det att ”det inte framkommit annat än att Alm Education AB uppfyller författningarnas krav när det gäller skolans värdegrundsarbete, skolans arbete med att motverka kränkande behandling och frivillighet gällande konfessionella inslag.”

Skolinspektionen har valt att inte vidta några
åtgärder eller utfärda
något föreläggande
gällande skolan, och därmed har ärendet lagts ned. Föreläggande
kan utfärdas av Skolinspektionen om de anser att
det finns brister på en skola som måste
åtgärdas, samt att
myndigheten kan kräva att skolan åtgärdar eventuella brister. Av ett förläggande
ska det framgå vad skolan ska göra,
och när åtgärderna
ska ha vidtagits. Skolverket har i detta fall valt att inte vidta några
som helst åtgärder, trots alla anmälningar
om oegentligheter som kommit till Skolinspektionen avseende skolan.

Isabelle Eriksson
[email protected]

2020-02-04

FAKTA: Innehållet i anmälningar till Skolinspektionen

 • Barn skakas om och kallas dumma i huvudet
 • Lärare talar dålig svenska
 • Lärare ska ha kallat icke-troende för det nedsättande ordet ”kuffar” (icke-troende)
 • En salafist som sprider en extrem tolkning av islam sägs arbeta på skolan
 • Elever har varit självmordsbenägna
 • Könssegregerade bönestunder
 • Stök och bråk har förstört studieron
 • En lärare ska ha blivit polisanmäld för att fysiskt ha skadat ett barn
 • Små flickor bär slöja
 • Lärare ska ha knackat på toalettdörr då kvinnliga elever suttit på toaletten
 • Mobbning och mordhot har förekommit
 • Uttalat religiösa inslag i utbildningen

FAKTA: Konfessionella skolor

Enligt läroplanen
för det obligatoriska skolväsendet
(Lpo 94) ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller
dock inte för fristående skolor och förskolor
som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §)
får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste
dock vara icke-konfessionell). Motivet till att skolorna får
ha denna inriktning kan härledas från
Europakonventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
friheterna, där det anges att staten ska ”respektera
föräldrarnas rätt
att tillförsäkra sina barn sådan
utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas
religiösa och filosofiska övertygelse” (Artikel 2 i tilläggsprotokollet från 1952).[3] Samtidigt som skolorna får
finnas enligt skollagen, måste de samtidigt uppfylla den värdegrund
som gäller för utbildningen inom det offentliga
skolväsendet och i likhet med andra friskolor följa
samma läroplan som de kommunala skolorna.

FAKTA:
Skolinspektionen

–   Skolinspektionen är en statlig
myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skolor. Målet är att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö.

–   Om Skolinspektionen konstaterar att det finns
brister som måste åtgärdas på på en enskild skola kan
myndigheten kräva att skolan åtgärdar bristerna. Detta sker i form av ett så kallat föreläggande.


Ytterst sällan stängs skolor ned i
Sverige, men nyligen stängdes Vetenskapsskolan (Safirskolan) i Göteborg ned
efter att stiftelsen Doku tillsammans med Expressen avslöjat
att personal på skolan var IS-återvändare,
och att delar av den skattefinansierade skolpengen till skolan försvunnit
till bankkonton i Saudiarabien. Det fick en enig kommunstyrelse i Göteborg
att i sin tur fatta ett unikt beslut om att be Skolinspektionen återkalla
tillståndet för
friskolan Vetenskapsskolan i Kortedala – nuvarande Safirskolan. Skolans före
detta VD och ägare är en av de sex extremister som Säpo
grep i våras för
att de sägs utgöra en risk för
landets säkerhet, och som sedermera utvisats efter beslut av
regeringen, men där utvisningen av domstol konstaterats
ha verkställighetshinder och därför
inte kunnat genomföras, varvid de sex männen försatts på fri fot.

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!